Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 06. Udførelse af in-situ

06. Udførelse af in-situ

Nedenfor er nævnt nogle af de punkter, hvor støbning af SCC gulve er anderledes end støbning med traditionel beton. Det er typisk her, der kan opstå fejl under udførelsen, og hvor der derfor er behov for at sætte fokus på udførelsesmetoderne.

Underlag og forme
Når man benytter SCC, er det vigtigt at sikre sig, at formsamlingerne er tætte, og at formene er fastholdt til underlaget. Desuden bør støbeunderlaget være uden mulighed for at afgive lette partikler, der vil søge op til overfladen. Dette kan fx ske ved underlag af isoleringsplader, hvor færdsel på pladerne medfører, at ”fnuller” og småstykker brækker af og flyder ovenpå betonen.

Ved støbning direkte på kapillarbrydende underlag såsom leca er det ligeledes vigtigt at benytte fx et fintmasket lecanet, fiberdug eller andet støbeunderlag, så de enkelte nødder ikke flyder op i betonen. Ved placering af gulvvarmeslanger i SCC er det vigtigt at fastholde dem til armeringen, idet de ellers bevæger sig op i overfladen af gulvet under støbningen.

Ved udlægning af isolering op imod en kantafgrænsning såsom et randfundament, skal det sikres, at mellemrummet mellem isolering og kant er tætnet fx vha. mørtel. Dette gælder også, hvor isoleringen støder op imod gulvafløb og rørgennemføringer o.lign.

Anvendelsen af SCC stiller dermed højere krav til omhyggeligheden ved opstilling af form og forskalling samt etablering af støbeunderlaget.

Valg af flydeegenskaber for SCC
Erfaringsmæssigt anbefales det ikke at anvende for højt flydemål til SCC-gulve. Et tilstræbt flydemål i området 500-600 mm er oftest en fordel med maksimal stenstørrelse 16 mm. Hvis flydemålet overstiger 600-650 mm, er risikoen for separation stor, og der vil dannes områder med pastalag, som udgør svage 0områder i det færdige gulv. Ydermere vanskeliggør disse områder efterbehandlingen af gulvet.

En anden grund til ikke at vælge for højt flydemål til SCC-gulve er, at støbefronten derved bliver passende smal og det undgås at træde unødigt rundt i den friske SCC.

Det anbefales samtidig, at den plastiske viskositet til SCC-gulve vælges lavt (se) for at lette afretnings- og juttearbejdet.

Udlægning og afretning
Til udstøbning af SCC gulve kan man enten benytte pumpe eller båndaflæsning. For at få optimal kontrol over udlægningen, når der anvendes pumpe, benyttes ofte et stålrør med en bøjning, som vist på nedenstående foto. Som traditionel beton bør SCC ikke falde fra for stor højde (ikke mere end ca. 1 meter) og bør udlægges ved opbygning af en støbefront, så risikoen for støbeskel minimeres. Støbefronten vil dog typisk være bredere end ved støbning med traditionel beton. For at undgå delaminering i områder mellem støbefelter bør man opstille feltbegrænsninger, så man undgår, at betonen flyder ind i nabofeltet. Desuden bør der ikke gå for lang tid mellem de enkelte støbninger, således at temperaturforskelle og manglende vedhæftning undgås. Dette punkt gør sig også gældende for traditionel beton, men ved SCC bør man være mere opmærksom, da det høje indhold af fillermateriale og indhold af superplastificering kan medføre ændrede egenskaber med hensyn til udtørring og afbindingstidspunkt i forhold til traditionel beton.

Udlægning af SCC med opbygget støbefront
Udlægning af SCC med opbygget støbefront

SCC er som betegnelsen siger selvkompakterende beton, men den er ikke selvnivellerede, så derfor skal overfladen afrettes efter udlægning. Afretning foretages normalt ved jutning af overfladen og eventuelt brug af en planafretter. Støbehøjden og evt. faldforhold kontrolleres fx ved lasernivellering, hvor udstyret er monteret på en pladefodsstadie (et skaft med en vandret plade), der hviler på betonens overflade, og således ikke synker ned i betonen.

Afretning af SCC sker med jutter

 

 

 

Afretning af SCC sker med jutter (plastikrør monteret på et skaft), der med små lodrette bevægelser langsomt føres over betonen for at dykke stenene.

 


 

For at undgå problemer med indesluttet luft (se også efterbehandling) og svækkelse af overfladen er det vigtigt, at man ikke påbegynder jutningen for tidligt. Afhængig af konsistens, temperatur og sammensætning bør der gå ca. 15-20 minutter efter udlægning. Det er desuden vigtigt at undgå at træde unødigt i den afrettede beton, da ”fodsporet” eventuelt kan efterlade indesluttet luft, som vil kunne medføre svækkelseri overfladen.

Hvis betonen ved leveringen har tendens til at skumme (en såkaldt skumbeton) vil det medføre en svækkelse af overfladen, idet øverste del af betonen risikerer at bestå af pasta uden tilslag.

For SCC kan for kraftig jutning medføre et pastalag i toppen, og dermed en svækket overflade. Hvis der først er opstået et sådant pastalag i toppen, kan det eventuelt trækkes af gulvet med jutteren (se foto).

Bræmme af pasta som følge af for højt flydemål
Bræmme af pasta som følge af for højt flydemål

En for tidlig jutning kan ydermere have negativ indflydelse på overfladens planhed, og dermed er juttetidspunktet en yderst vigtig parameter for at undgå efterfølgende slibearbejde (se efterbehandling). Ved en for tidlig jutning kan der opstå en tynd vandfilm mellem jutteren og betonoverfladen, hvilket igen kan medføre punktvise fordybninger i overfladen. En sådan overflade vil efterfølgende kræve et større efterbehandlingsarbejde for at opnå en plan overflade.

Sleben overflade på gulv, der er blevet juttet for tidligt
Slebet overflade på gulv, der er blevet juttet for tidligt

Hvis der anvendes sten svarende til materialeklasse P, vil betonens tendens til separation kunne medføre, at der kommer for mange lette korn i betonoverfladen. Dette giver en ujævn og svækket overflade.

Som beskrevet ovenfor er der mange forskellige problemstillinger under udlægning og afretning af SCC gulve, der kan give anledning til skader eller svagheder i det færdige gulv. Det er derfor meget vigtigt, at den anvendte beton er robust og at læs, der viser tendens til separation, eller er for stive til at kunne omstøbe armeringen korrekt, bliver sorteret fra før udlægning. Desuden er det også påkrævet, at entreprenørens mandskab har erfaring med SCC for at opnå en tilfredsstillende gulvkvalitet.