Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 09. Produktivitet

09. Produktivitet

Det er generelt svært at opgøre produktiviteten på en byggeplads, når man ønsker at skelne mellem enkelte arbejdsopgaver såsom armering, støbning, efterbehandling mv. Dette har også vist sig at være tilfældet i SCC-Konsortiet, hvor Byggeriets Evaluerings Center har forsøgt at implementere deres nøgletalssystem på enkelte projekter uden større held. Det har kun været muligt at medtage tidsforbruget som nøgletalsparameter. Der er foretaget registreringer af mandtimeforbruget til 3 gulvstøbninger og 3 brodæksstøbninger samt registreringer på en elementfabrik. Især registreringerne på byggepladser er behæftet med stor variation og underlagt specielle forhold, som gør direkte sammenligning næsten umulig. Nedenfor er de enkelte registreringer opsummeret og opgjort for hver konstruktionstype.

In-situ gulvstøbninger
Der er ikke tvivl om, at SCC gør gulvstøbninger meget mere produktive og effektive end traditionel beton, hvilket også er grunden til, at SCC er markedsledende på gulvområdet. Der er dog en række ting, som skal være i orden for at opnå denne produktivitetsforbedring:

  • De forberedende arbejder skal være i orden før støbningen påbegyndes. Det gælder form og armering. På grund af den høje støbetakt, som er mulig for SCC, er det ikke hensigtsmæssigt at udlægge armering og færdiggøre udsparinger samtidig med, at støbningen foregår. Der vil uvilkårligt opstå forsinkelser og problemer, og det kan ikke anbefales.
  • Det er i høj grad vigtigt for SCC, at logistikken omkring betonleverancer er i orden. Hovedparten af betonudlægningen foregår samtidig med, at betonen placeres med pumpe eller bånd. Der er kun begrænset aktivitet på støbeområdet i ventetiden mellem betonbilerne, hvilket giver stor risiko for spildte mandtimer. For traditionel beton er det i højere grad muligt at udfylde ventetiden med fordeling af beton, afretning og vibrering.

Registreringerne viser, at produktiviteten til betonarbejdet med SCC (eksklusiv glitning og anden efterbehandling) ligger fra ca. 6 m3/mandtime, når der er problematiske støbeforhold og ikke optimale forhold, og op til det tredobbelte, hvis logistik og bemanding går op i en højere enhed. For traditionel beton er produktiviteten tilsvarende registreret til ca. 4 m3/mandtime og MT Højgaard a/s vurderer 2,5 m3/mandtime som det normale for traditionel gulvbeton. Det skal nævnes, at registreringerne er opnået på relativt små gulvstøbninger, og at arealer på 1000 m2 eller derover generelt må forventes at give højere produktivitet end de målte.

Tallene viser klart en produktivitetsforbedring, når der skiftes fra traditionel beton til SCC, men det er også demonstreret, at det kræver planlægning og dygtighed at opnå denne forbedring.

In-situ anlægskonstruktioner
Der er ikke registreret nogen målbar forskel på produktiviteten ved støbning af i alt 3 brodæk (heraf et i SCC). De målte produktiviteter ligger mellem 2,4 til 2,7 m3/mandtime. Fremdriften ved en brodæksstøbning er i høj grad styret af dels betonleverancen (m3/time) og dels fremdriften af det manuelle pudsearbejde efter afretning af brodækkets tværprofil. Der er grænser for, hvor mange personer der kan arbejde på det samme sted. Derudover er bemandingen på støbedagen på visse tidspunkter for høj (især i starten), mens den på andre tidspunkter med manuelt pudsearbejde er tilpas. Der skal desuden være tilstrækkelig bemanding i tilfælde af defekt udstyr, nedbrud af stillads eller formdele, eller andre uforudsete problemer. Derfor er det sjældent produktivitetshensyn, som afgør bemandingen ved en brodæksstøbning.

Det skal også nævnes, at selve betonarbejdet kun udgør omkring 5 % af de samlede arbejder til beton, armering, form og forskalling på en bro. Derfor er der selvsagt ikke meget incitament til at optimere på støbearbejdet.

Man kan forestille sig, at SCC vil have meget større gennemslagskraft i forbindelse med støbning af fundamentsklodser og søjler til broer. Denne type konstruktionsdele har meget begrænset omfang af overfladeefterbehandling og derfor kan der være store produktivitetsgevinster at hente ved at benytte SCC frem for traditionel beton. Det samme mere komplicerede gælder anlægskonstruktioner såsom rammeben med tæt armering og skrå rammeben med overforskalling, hvor det er vanskeligt at føre stavvibratoren ned.

Betonelementer
Registreringer på en elementfabrik, som er overgået fuldstændigt fra traditionel beton til SCC viser, at produktiviteten er øget med næsten 70 % fra 3 til 5 m3/mandtime, når der alene vurderes på placering af betonen, afretning og afdækning af denne. Det vil sige, at form- og armeringsarbejdet samt efterbehandling (glitning) ikke er inkluderet. På en betonelementfabrik er styringen af logistik af såvel beton som bemanding lettere end på en byggeplads. Derfor er det umiddelbart nemmere at opnå denne produktivitetsforbedring i elementproduktionen set i forhold til in-situ.