Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 08. Arbejdsmiljø

08. Arbejdsmiljø

In-situ støbninger
Vibrationsarbejdet giver anledning til støj på byggepladsen. Støjen kommer dels fra kompressorer og generatorer, mv. og dels fra selve vibratorudstyret. Støjen forstærkes desuden ganske kraftigt, når vibratoren berører armering og formsider, som derved sættes i svingninger. Når vibreringen udelades for SCC vil alle disse støjkilder selvsagt bortfalde. Der vil dog stadig være væsentlige støjkilder på byggepladsen under støbearbejdet. Især udlægning af beton med pumpe giver anledning til et generelt højt støjniveau for betonarbejderne på og omkring støbestedet.

Byggeriets Arbejdsmiljøcenter har foretaget støjmålinger på DR-byens byggeplads under en vægstøbning med traditionel beton. Byggepladsens baggrundsstøjniveau er der målt til ca. 70 dB(A). Under støbningen er målt 87 dB(A) ved øret af betonpumpeoperatøren. Ved støjpåvirkninger over 85 dB(A) er høreværn påkrævet.

For operatøren af stavvibrator er der målt fra 84 til 91 dB(A) ved øret. Det laveste niveau gælder for vibrering midt i vægformen uden at berøre armeringen og det højeste niveau gælder for vibrering mellem armeringsnet og formside, hvorved disse berøres af vibratoren og sættes i svingninger. Som det fremgår af målingerne er høreværn påkrævet for operatøren af stavvibratoren og ligeledes for den person, som hjælper med slanger o.l.

Når vibrering udelades, er høreværn kun påkrævet for den person, som placerer betonen med pumpe og folk i hans umiddelbare nærhed. Dette vil opleves som en mærkbar forbedring af arbejdsmiljøet. Det må også forventes, at et lavere støjniveau sammenholdt med muligheden for at arbejde uden høreværn vil medvirke til en forbedret arbejdsulykkesstatistik. Dette skyldes at kommunikationen på byggepladsen forbedres uden høreværn, og reaktionsevnen skærpes med faldende støjforurening.

Betonelementproduktion
Til elementproduktion benyttes traditionelt formvibratorer indbygget i støbebordene. Fordelen ved dette system er, at vibrationerne ikke overføres til betonarbejderne. Ulempen er, at støjen under vibrering forplanter sig i hele støbehallen afhængig af dens indretning og materialevalg på vægge og lofter. Denne støjpåvirkning rammer typisk alle arbejderne i hallen – også dem, som ikke er involveret i selve støbeopgaven.

Målinger fra BST, foretaget hos Betonelement A/S i Viby-S, viser støjniveauer til op over 100 dB(A), når formvibratorer i vandrette støbeborde aktiveres under elementstøbning. Når vibrering udelades er støjniveauet for formfyldning alene målt til ca. 80 dB(A), hvilket svarer til baggrundsstøjniveauet i støbehallen med diverse håndværktøj i brug. Anvendelsen af SCC i elementproduktion af betonelementer vil derfor forbedre arbejdsmiljøet markant i støbehallen.